Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltató (Szekeresné Dr. Zsák Krisztina egyéni ügyvéd, 1132 Bp., Visegrádi u. 18A., fszt.13., a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, e-mail: info@zsakdr.hu, mobil: 36304259540) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) [továbbiakban: GDPR rendelet] alapján az alábbi tájékoztatót adja, amelyet magára nézve is kötelezően alkalmaz.
[a GDPR rendelet szövege itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2128-1-1 ]

Szolgáltató az online jogi szolgáltatásokkal (online jogi konzultáció, jogi állásfoglalás, jogi információs füzet = online jogi tanácsadás, tájékoztatás) összefüggésben Vevővel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, adat- és információ egyeztetése, a szolgáltatás igénybevétele - nyújtása, a szolgáltatásra szóló szerződés létrehozására, tartalmának egyeztetésére, módosítására, teljesítésére, a számlázás, jogszabályi kötelességek teljesítése és Szolgáltató jogos érdeke céljából kezeli a Vevő személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 1) Szolgáltató és Vevő között létrejött szerződés teljesítése, 2) Szolgáltatónak a jogszabályi kötelezettsége teljesítése, 3) Szolgáltató jogos érdeke. [GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b), c) és f) pontjai]

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak (weblapok/honlapok) adatkezelését szabályozza:
- https://www.ugyvedaneten.hu
- https://www.csaladiugyek.hu
- https://www.uzletiugyek.hu
- https://www.drzsak.hu
- https://www.zsakdr.hu
- https://www.vitanelkul.hu

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:


Személyes adat                                                        Az adatkezelés célja                                                    Őrzési idő
Vezeték- és keresztnév                                     A kapcsolatfelvételhez, a szerződés teljesítéséhez,  Legalább 8 év
                                                                                                                                                                          (Sztv. 169.§ egésze) a számviteli
adat- és információ egyeztetéséhez és a szabályszerű bizonylatokban az adóév év végéig
számla kiállításához szükséges. Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül (jogos érdek).E-mail cím Kapcsolattartás, a szerződés létrehozása, tartalmának Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel keresztül
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, adat- és
információ egyeztetéséhez.


Telefonszám Másodlagos kapcsolattartás (e-mail cím elírása vagy nem Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven
működő volta, vagy betelt postafiók esetén), a szerződés keresztül
teljesítésével, a számlázással, vagy az adatokkal kapcsolatos
kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, Legalább 8 év
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.

Skype azonosító online jogi tanácsadás nyújtása 0

Bankszámlaszám az igénybe vett szolgáltatás díja megfizetésének ellenőrzése az igénybe vett szolgáltatás díja megfizetésének ellenőrzése (csak közvetlen átutalás esetén)
Legalább 8 év (Sztv. 169.§ egésze) a számviteli bizonylatokban.
A személyes adatok közül a számla kiállításához és fizetési teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat a számlával együtt Szolgáltató megőrzi a számla kiállításától számított 8 adóéven keresztül [legalább 8 év: Sztv. 169. § egésze].
Szolgáltató a számla szabályszerű kiállításához szükséges személyes adatokon kívüli személyes adatokat a szerződés létrehozásával, módosításával, teljesítésével, esetleges megszüntetésével összefüggésben az általános polgári jogi elévülési időn át, azaz Vevő megkeresésének évét követő öt teljes naptári éven keresztül kezeli és őrzi.

Szolgáltató az érintett Vevő szerződésének fizetési teljesítésével összefüggésben az Szja törvény 5. mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően Szolgáltató bevételi nyilvántartást vezet, amiben Szolgáltató legalább a fizetés sorszámát; a bizonylat sorszámát; a bevétel összegét és a bevétel megszerzésének időpontját köteles rögzíteni. Ezen felül Szolgáltató a nyilvántartás alapján történő visszakereshetőség, a pénzügyi teljesítés megtörténtének ellenőrizhetősége érdekében, e célból a Vevő teljes nevét is rögzíti. Szolgáltató az Szja törvény 56.§ (1) bek. előírásának megfelelően a bizonylatokat és a nyilvántartást az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőrzi.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, elvárt viszont annak pontossága és a szerződés teljesítéséig, lezárásáig történő fenntartása.

Vevőt az adatkezeléssel összefüggésben megilleti az előzetes tájékozódáshoz való jog, a személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz való hozzáférés, az adatok helyesbítése, módosítása, változásának átvezetése, az adatkezelés harmadik személyek felé történő törvényen alapuló korlátozása, továbbá a törvényes adatkezelési és őrzési idő elteltét [legalább 8 év: Sztv. 169. § egésze] követően az adatok törlését kérheti írásban.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:
* OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42; Panaszkezelés: ugyfelszolgalat@simple.hu és az OTP Bank Nyrt.-vel való szerződése alapján adatvédelmi tisztviselője: Gázmár Zoárd OTP Bank Nyrt., e-mail: adatvedelem@otpbank.hu, címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) - a SimplePay szolgáltatásokat nyújtja, a szolgáltatások igénybevételéhez kezeli az általa kért adatokat. A SimplePay szolgáltatással kapcsolatosan megadott adatokat Szolgáltató nem látja, ezek nem jutnak Szolgáltató birtokába, tehát ezeket az adatokat Szolgáltató nem is kezeli.
A Kft. adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/OTPM_kereskedoi_kapcsolattartoi_adatkezeles_hun_20210114.pdf

* 2021. október 1.-től az OTP Bank Nyrt. [Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Posta cím: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest, E-mail cím: informacio@otpbank.hu Telefonszám: (+36 1/20/30/70) 3 666 666)] keretein belül működik az eBIZ, ami az elektronikus számlázó rendszert biztosítja. Az OTP Bank Nyrt. adatkezelési politikája, szabályzata itt érhető el: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem.

A fenti adatkezelő és adatfeldolgozó a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján közreműködik a Szolgáltatónak leadott megrendelések, vele kötött szerződések teljesítéséhez szükséges fizetési szolgáltatása nyújtásával és a jogszabály szerinti számla kiállításához az e-számla rendszerével. Ennek során fenti adatkezelő és adatfeldolgozó az érintett személyes adatait (számlázási név, számlázási cím, illetve a SimplePay felületén bekért bankkártya adatok vagy egyéb adatok) kezeli.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban a fent megadott elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást is a fenti elérhetőségeken nyújthatják be az érintettek.
Szolgáltató felé az adatokkal kapcsolatban az info[kukac]zsakdr.hu e-mail címre írhat kérelmet az érintett. Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Mivel az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, ezért a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. Ha Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben a személyes adatok kezelése nem jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint történne és ez személyiségi jogi sérelmet okoz, akkor Vevő bírósághoz fordulhat.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Szolgáltató az adatkezelés körében a mindenkor hatályos szabályok alapján és azoknak megfelelően jár el.

Szolgáltató fent megnevezett honlapjai cookiek-at használnak, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás itt érhető el.
2022.09.01.

A szabályzat módosult:
2022.09.01.
2021.10.01.
A szabályzat kelte: 2021.07.01.