Szerezzen jogi információt otthona kényelméből!
Szekeresné Dr. Zsák Krisztina ügyvéd | a JIF (=jogi információs füzetek) megalkotója |
jogi-ügyvédi szolgáltatások - megoldások

Általános Szerződési Feltételek
(módosításokkal egységes szerkezetben)


Általános adatok, elérhetőség

Szolgáltató: Szekeresné Dr. Zsák Krisztina ügyvéd, székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 18A., fs.13.; e-mail: info[kukac]zsakdr.hu; telefonszám: +36 harminc 4259540; a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd


Az online jogi tanácsadásra, jogi tájékoztatásra szóló szerződés megkötése, feltételei, tartalma

Vevő: az a felnőttkorú természetes személy, aki az online jogi tanácsadásra vagy az információs füzet formájában nyújtott jogi tájékoztatás megvásárlására leadja a megrendelést akár e-mailben, akár a honlapon elérhető üzenetküldő űrlap segítségével a fizetéshez, a számlázáshoz és a füzet átvételéhez szükséges adatok megadásával. Vevő felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valóságtartalmáért és helyességéért.

Szolgáltató és Vevő között jogi tájékoztatásra szóló megbízási szerződés jön létre, ami fizetési kötelezettséget keletkeztet, méghozzá a megrendelést tartalmazó e-mailnek Szolgáltató általi kézhezvételével. A szerződés nyelve magyar. A díj csak Forintban fizethető meg a Fizetési feltételek cím alatt megjelölt módokon.
Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségét teljesítve már a jelen szerződési feltételekben nyilatkozik, hogy kisadózó.

Az itt szabályozott szolgáltatásra Szolgáltatót sem külön írásbeli megbízási szerződés megkötése, sem ügyfélazonosítási kötelezettség nem terheli. [Üttv. 32. § (1) bek.] Az Üttv. 32.§ és 33. § rendelkezéseiből kifolyólag Szolgáltatót ügynyilvántartási és iratkezelési kötelezettség sem terheli. Az előbbiek értelmében tehát a jelen elektronikusan igénybe venni kívánt vagy igénybe vett szolgáltatás nem kerül nyilvántartásba vételre. Szolgáltató az Szja törvény rendelkezései szerint vezet nyilvántartást a Vevőtől érkezett befizetésről. Iratkezelés a számlázáshoz kapcsolódóan merül fel, Szolgáltató a kiállított számlát Vevőnek elektronikusan megküldi és a számlát a törvényben meghatározott ideig kezeli és őrzi ( ez legalább 8 év az Sztv. 169. § egésze szerint).

A megrendelések leadása csak e-mailen vagy a honlap űrlapja útján lehetséges, a szükséges adatok pontossága érdekében.

Szolgáltató kötelességei:
Az Ászf-t és az adatkezelési tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően közzétenni, módosítani.

Az online jogi tanácsadásra, jogi tájékoztatásra kézhez vett megrendelést visszaigazolni e-mailben. A visszaigazoló e-mailben:
- szükség esetén Szolgáltató adategyeztetést kezdeményez a szolgáltatás nyújtása és a szerződés teljesítése érdekében.
- Szolgáltató megadja az online jogi tanácsadás, jogi tájékoztatás díjának megfizetéséhez szükséges adatokat.
- Szolgáltató megadja az online jogi tanácsadás igénybevételéhez az elérhetőséget (Skype vagy egyéb).
- külön is nyilatkozik arról, hogy kisadózó.


Szolgáltató a fizetendő díjak összegét a honlapján közzéteszi. A díjak teljes díjak, a kiírt díjakon felül a jelen szerződés keretein belül Szolgáltató felé más díj nem merül fel, nem keletkezik.
Ha Vevő a jelen szerződéstől eltérő igénnyel keresi meg Szolgáltatót, arra a jelen szerződés nem vonatkozik, arra egyedileg köt Szolgáltatóval szerződést.

Szolgáltató a díj megfizetését ellenőrzi és a díjról az elektronikus számlát kiállítja. Szolgáltató az Szja törvény szerinti nyilvántartásba bevezeti a megfizetett vételár kapcsán Vevő nevét, a befizetés sorszámát, a bizonylat sorszámát, a befizetés összegét és időpontját.
Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát és az elektronikus jogi tanácsadást (jogi állásfoglalás vagy jogi információs füzet) megküldi a Vevő által megadott e-mail címre.


Vevő kötelességei:

Elolvasni a jelen Ászf-t, a szolgáltatások aloldalán található vásárlási feltételeket az adatkezelési tájékoztatót.

Vevő köteles a Szolgáltató részére pontos adatokat adni, az elérhetőségeit a szerződés teljesítéséig, lezárásáig fenntartani és elérhető állapotban tartani. Vevő köteles továbbá a jogi szolgáltatások díját megfizetni, a jogi állásfoglalást, jogi információs füzetet és a számlát tartalmazó elektronikus levelet átvenni.

Vevő a jogi szolgáltatások díját köteles Szolgáltató részére megfizetni a Fizetési feltételek alatt írt módok valamelyikén. Az online jogi konzultáció megkezdésének és az írásbeli jogi tanácsadások megküldésének feltétele a szolgáltatás díjának megfizetése.

Vevő köteles Szolgáltatóval együttműködni a szerződéses célok elérése, a szerződés teljesítése érdekében.

Vevő – a saját érdekében – az online jogi tanácsadásra köteles felkészülni a Szolgáltató honlapján elérhető útmutató szerint.

Vevő be kell tartsa, hogy a jogi információs füzetet nem másolhatja, nem terjesztheti, nem többszörözheti semmilyen módon. Vevő ha idézni kíván a jogi információs füzetből, akkor előtte köteles Szolgáltató írásbeli hozzájárulását kérni. Vevő ha a jogi információs füzetre vonatkozó tilalmakat megsérti, kötbért köteles fizetni a jogsértés fennállásának teljes idejére napi 15.000.-Ft összegben.

Vevő jogai:
Vevő választhat, hogy a jogi szolgáltatást milyen formában veszi igénybe: szóban vagy írásban. A szóbeli az online jogi konzultáció (tanácsadás). Írásbeli a jogi állásfoglalás és a jogi információs füzet. Ezek részletes vásárlási feltételei és díjai az adott szolgáltatás aloldalán vannak megadva. Vevő választhat a Szolgáltató honlapján közzétett jogi információs füzetek témái közül.
Vevő megválaszthatja az írásbeli jogi szolgáltatás esetén, hogy milyen fizetési módon kívánja a Szolgáltató részére járó díjat megfizetni.
Vevő a megrendelés leadása után, de még a fizetés teljesítése előtt elállhat a szerződéstől.
Vevő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult a kezelt személyes adatairól információt kérni, az adatai helyesbítését, módosítását és törlését kérheti.
Vevő azt követően, amikor az információs füzetet tartalmazó levelet a részére Szolgáltató kiküldte, már nem állhat el a szerződéstől.
Vevő az átvett szolgáltatás után nem állhat el a szerződéstől.

Szolgáltató és Vevő között a szerződés megszűnik, ha (1) Vevő a díjat megfizette és az online jogi tanácsadást, jogi tájékoztatást, jogi állásfoglalást valamint a számlát megkapta, (2) ha Vevő eláll a szerződéstől.


Megrendelés lépései:
1./ Vevő vagy a honlapon elérhető üzenetküldő űrlap segítségével vagy közvetlen e-mail küldésével adja le a megrendelését Szolgáltató részére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő teljes nevét, számlázási címét, azt, hogy Vevő melyik jogi szolgáltatást veszi igénybe (online jogi tanácsadást, jogi állásfoglalást vagy melyik jogi információs füzetet kéri), melyik fizetési módot választotta (banki átutalás vagy a SimplePay nyújtotta fizetési lehetőségek valamelyikét), online jogi tanácsadás esetén a Skype vagy egyéb alkalmazás fiók elérhetőségét és a részére alkalmas időpontok megjelölését, legalább három időpontot.
2./ Vevő a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Ebben az e-mailben – ha nincs szükség adategyeztetésre, akkor – visszaigazolást kap, hogy mit kér, melyik szolgáltatást választotta, a jogi információs füzetek közül melyiket kéri, az általa választott fizetési módot a fizetés teljesítéséhez szükséges adatokkal (bankszámlaszám vagy fizetési link), és szükség szerint a Szolgáltató Skype vagy egyéb alkalmazás fiók elérhetőségét és az alkalmas időpontokat.
3./ Szolgáltató ellenőrzi a díj befizetését és a díj Szolgáltató számláján való jóváírását követően küldi meg a kért információs füzetet vagy jogi állásfoglalást és a számlát; online jogi tanácsadás esetén a Vevővel közösen egyeztetett időpontban a jogi tanácsadást nyújtja. Számla, azaz a pénzmozgást igazoló bizonylat, csak a Szolgáltató számláján jóváírt összegről kerül kiállításra a jogszabályok alapján.


Fizetési feltételek:
Vevő a jogi szolgáltatás díját köteles Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni. Vevő az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

1./ Banki átutalás
2./ SimplePay nyújtotta online fizetési megoldások


A nyújtott szolgáltatás jogszabályi háttere röviden és érthetően

Szolgáltató jogi tanácsadás nyújtására jogosult. A Szolgáltatóra vonatkozó szakmai és általános szabályok nem zárják ki azt, hogy Szolgáltató a személyes tanácsadáson kívüli modern online formákban nyújthassa a szolgáltatását.


A nyújtott szolgáltatás minősége

Szolgáltató az Üttv.-nek megfelelően az online jogi tanácsadást, jogi tájékoztatást is a legjobb tudása, az évek alatt megszerzett gyakorlati tapasztalatai és az adott témához kapcsolódóan elérhető bírói vagy hatósági gyakorlat alapján nyújtja.
Szolgáltató az Üttv.-nek megfelelően folyamatosan képzi magát, hogy a lehető legjobb ismereteknek legyen a birtokában. A képzésekről Szolgáltató honlapján itt érhető el részletes információ.

A szolgáltatás díja:
Szolgáltató a honlapon mindenkor közzéteszi a fizetendő díjakat.
Az online jogi tanácsadás díja a szolgáltatás aloldalán van közzétéve. Ez az ott kiírt időtartamhoz tartozó ár.
A Jogi információs füzetnek fix díja van, tehát az az egyszeri összeg, amit Szolgáltató a honlapján a konkrét információs füzet díjaként megjelöl.
A jogi állásfoglalás díja a szolgáltatás aloldalán megadott összeghatárok között mozog. A kis munkamennyiségű állásfoglalás lehet, hogy minimál díjas lesz, a nagy munkamennyiségű maximum díjas. A kettő közti munkaigényű állásfoglalás értelemszerűen a megadott összeghatárok között kerül meghatározásra.
A szolgáltatás díja teljes díj, tehát Vevőnek nem kell külön sem Áfát, sem mást számolnia.

Budapest, 2022.09.01.


A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina